preloading
latest news latest news
เทดสอบนี้ที่

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลหุ้นและผลประกอบการ

  • ชื่อย่อหุ้น: SWC
  • ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ย. 2561 14:00
  • ราคาเปิด : 24.50
  • ราคาสูงสุง : 25.25
  • ราคาต่ำสุด : 24.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 55500
  • ราคาปิด24.90
  • เปลี่ยนแปลง0.40

รายงานประจำปี / แบบ 56-1 , ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ & บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี
ข่าวและเอกสารเผยแพร่
บรรษัทภิบาล
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์