preloading

เพรทิลาคลอร์ คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ เช่น หญ้าดอกขาว ข้าวนก ผักปอดนา ขาเขียด กกขนาก หนวดปลาดุกเป็นต้น ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่หงิก ไม่แดงไม่งัน เอาน้ำเข้านา ช่วง 3-4 วันหลังฉีดพ่นเพรทิลาคลอร์ สามารถคุมข้าววัชพืชได้ เมื่อเมื่อใช้ในอัตราที่สูงขึ้น

Where to Buy

  • image name