preloading
latest news latest news
SET News

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 • img name

  20 พ.ย. 2560

  การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 พ.ย. 2560

  แต่งตั้งกรรมการใหม่

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 พ.ย. 2560

  จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 พ.ย. 2560

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 พ.ย. 2560

  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 พ.ย. 2560

  งบการเงินไตรมาสที่ 32560 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  5 ก.ย. 2560

  แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  24 ส.ค. 2560

  นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  23 ส.ค. 2560

  ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 ส.ค. 2560

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 ส.ค. 2560

  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 ส.ค. 2560

  งบการเงินไตรมาสที่ 22560 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 ส.ค. 2560

  ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เพิ่ม Template , แก้ไข

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 ส.ค. 2560

  ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  8 ส.ค. 2560

  นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  24 ก.ค. 2560

  แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด

  ดาวน์โหลด
 • img name

  17 ก.ค. 2560

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  17 ก.ค. 2560

  นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  3 ก.ค. 2560

  แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 พ.ค. 2560

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 พ.ค. 2560

  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  15 พ.ค. 2560

  งบการเงินไตรมาสที่ 12560 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  12 พ.ค. 2560

  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเตรียม DVD

  ดาวน์โหลด
 • img name

  3 พ.ค. 2560

  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (24-1) แก้ไข

  ดาวน์โหลด
 • img name

  2 พ.ค. 2560

  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (24-1)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  2 พ.ค. 2560

  การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  28 เม.ย. 2560

  การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  29 มี.ค. 2560

  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  24 มี.ค. 2560

  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวัน และวาระการประชุม AGM

  ดาวน์โหลด
 • img name

  28 ก.พ. 2560

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

  ดาวน์โหลด
 • img name

  28 ก.พ. 2560

  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  28 ก.พ. 2560

  งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

  ดาวน์โหลด