preloading
latest news latest news
SET News

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 • img name

  12 ธ.ค. 2566

  แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  4 ธ.ค. 2566

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

  ดาวน์โหลด
 • img name

  13 พ.ย. 2566

  แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

  ดาวน์โหลด
 • img name

  13 พ.ย. 2566

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

  ดาวน์โหลด
 • img name

  13 พ.ย. 2566

  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  13 พ.ย. 2566

  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  10 ส.ค. 2566

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

  ดาวน์โหลด
 • img name

  10 ส.ค. 2566

  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  10 ส.ค. 2566

  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  21 ก.ค. 2566

  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  9 พ.ค. 2566

  แจ้งการลาออกของกรรมการ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  9 พ.ค. 2566

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

  ดาวน์โหลด
 • img name

  9 พ.ค. 2566

  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  9 พ.ค. 2566

  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  3 พ.ค. 2566

  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

  ดาวน์โหลด
 • img name

  2 พ.ค. 2566

  การปรับสิทธิของ ESOP-W1

  ดาวน์โหลด
 • img name

  26 เม.ย. 2566

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • img name

  24 เม.ย. 2566

  ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  24 เม.ย. 2566

  แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  23 ก.พ. 2566

  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

  ดาวน์โหลด
 • img name

  23 ก.พ. 2566

  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  23 ก.พ. 2566

  งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

  ดาวน์โหลด
 • img name

  23 ก.พ. 2566

  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

  ดาวน์โหลด
 • img name

  7 ก.พ. 2566

  แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

  ดาวน์โหลด