preloading
latest news latest news
Corporate Policies

นโยบายต่างๆ ของบริษัท

 • img name

  คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  การรับ-ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด, การเลี้ยงรับรอง, การบริจาค, การสนับสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง

  ดาวน์โหลด
 • img name

  การรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

  ดาวน์โหลด
 • img name

  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  ดาวน์โหลด
 • img name

  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ดาวน์โหลด
 • img name

  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  กฎบัตรคณะกรรมการ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  ข้อบังคับบริษัท

  ดาวน์โหลด