preloading
latest news latest news
th Shareholder's Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

 • img name

  1 ม.ค. 2560

  หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  1 ม.ค. 2560

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  1 ม.ค. 2560

  หนังสือมอบฉันทะ

  ดาวน์โหลด
 • img name

  1 ม.ค. 2560

  การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name

  1 ม.ค. 2560

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • img name data type

  1 ม.ค. 2560

  วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560