preloading
latest news latest news
th Shareholder's Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

  • img name

    1 ม.ค. 2562

    หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปี 2562

    ดาวน์โหลด