preloading
latest news latest news
th Shareholder's Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดเลือกปีที่คุณต้องการดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

 • img name

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด
 • img name data type

  วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 • img name

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • img name

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด
 • img name

  หนังสือมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด
 • img name

  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  ดาวน์โหลด
 • img name data type

  วีดีโอการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

 • img name

  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  ดาวน์โหลด
 • img name

  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  ดาวน์โหลด
 • img name

  หนังสือมอบฉันทะ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

  ดาวน์โหลด
 • img name

  หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด