preloading

สารออกฤทธิ์กลุ่มใหม่ที่ไม่มีฤทธิ์ขับไล่ปลวก แต่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถส่งผ่านสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้ จึงมีแนวโน้มทำให้มีการตายต่อเนื่อง

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name