preloading

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุงและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น มีความเป็นพิษต่ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง (เมื่อใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก) สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name