preloading

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุงและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น มีความเป็นพิษต่ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง (เมื่อใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก) สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

1. ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน ใช้ เอาท์ริกเกอร์ 30 ซีซี. ผสมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน 2. สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นหมอกควัน (FOGGING) ใช้เอาท์ริกเกอร์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 3. สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) ใช้เอาท์ริกเกอร์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร (หรือ 6.25 ไร่) หรือใช้เอาท์ริกเกอร์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 15 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1.5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร (หรือ 6.25 ไร่) ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name