preloading

ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยุง ริ้น แมลงวัน ตัวสามง่าม และแมลงเล็กๆอื่นๆ

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน ใช้ พินเนส 25 อีซี ผสมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน 2. สำหรับการกำจัดยุงดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ใช้พินเนส 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 50 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 3. สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) ใช้พินเนส 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังหารฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name