preloading

ผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนบริเวณตลาดสด เป็นต้น โดยฉีดพ่นได้ทั้งแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงและแมลงบินได้ดี และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name