preloading

ผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน ใช้สตีมเมอร์ 3 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 500 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน 2. สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ใช้สตีมเมอร์ 1 ลิตร ผสมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 200 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อ 1,000 ตารางเมตร หรืออัตรา 10 ลิตรต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร 3. สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีพ่นแบบฝอยละออง (ULV) ใช้สตีมเมอร์ 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลหรือ น้ำมันก๊าดให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร (หรือ 6.25 ไร่) หรือใช้ ซับมาริน 1 ลิตร ผสมน้ำให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้นี้ไปพ่นในอัตรา 2 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร (หรือ 6.25 ไร่) ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนที่จะทำการผลิตให้Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวที่เกี่ยวข้องก่อนการผลิต

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name