preloading

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม https://www.sherwood.co.th (เว็บไซต์)

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้
เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เชอร์วู้ด") หรือเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลวาม แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเชอร์วู้ดหรือเจ้าของเนื้อความนั้น บริษัทเชอร์วู้ดสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อยอื่นๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า


การงดเว้นการรับประกันเนื้อหา
เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ย่อยถูกจัดทำขึ้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่างๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด เชอร์วู้ดจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา


การงดเว้นการรับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก
เชอร์วู้ดไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการบริการในเว็บไซต์ และในเว็บไซต์ย่อย หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง ทางเชอร์วู้ดสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น


การจำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย
เชอร์วู้ดไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง